Bespaar energie en comfort met vloerverwarming

We stop­pen zoveel energie en passie in het niets als we in de opti­male con­t­role van vlo­erver­warm­ing. In de loop der jaren hebben we een ver­schei­den­heid aan hoog­waardi­ge tech­nolo­gieën ontwikkeld die automa­tisch ongelooflijk woon­com­fort en enorme energiebe­sparin­gen gener­eren.

Retoursensoren

Retoursen­soren detecteren onmid­del­lijk elke veran­der­ing in de vlo­ertem­per­atu­ur. Dit stelt Con­trome in staat om veel woon­com­fort te creëren.
Meer infor­matie

Weerbericht

Zorgt er automa­tisch voor dat het huis min­der ver­war­md wordt voor een zon­nige dag.

Meer infor­matie

zelflerende vloertemperatuur

Zelflerende con­troleal­go­rit­men leren de opti­male vlo­ertem­per­atu­ur voor elke sit­u­atie.

Meer infor­matie

Verwarmingsstrategieën

Op maat gemaak­te ver­warm­ingsstrate­gieën vol­gens de wijze van gebruik van elke kamer zor­gen voor het juiste bin­nen­kli­maat in Smart-Heat-OS.
Meer infor­matie

statische hydraulische balancering

Hydraulisch bal­anceren met een druk op de knop met het unieke retourtem­per­atu­ur­pro­ces.
Meer infor­matie

dynamische hydraulische balancering

Per­ma­nente aan­pass­ing van de hydraulis­che aan­pass­ing aan de huidi­ge bedri­jf­s­si­t­u­atie (ONLY PRO-ver­sie).
Meer infor­matie

Maximale stroomaanpassing

Biedt veel snellere ver­warm­ings­be­w­erkin­gen met behoud van hydraulis­che bal­ancer­ing (alleen PRO-ver­sie).

Meer infor­matie

Open haard, functie

Spe­ciale strate­gie voor vlo­erver­warm­ing in kamers met open haard.
Meer infor­matie

Verwarming en koeling

Spe­ci­aal voor warmtepom­pen: Automa­tisch en hand­matig schake­len tussen ver­warm­ing en koel­ing.

Meer infor­matie

Genius-viewer

De Genius View­er laat alti­jd pre­cies zien wat hij voor u doet.

Meer infor­matie

Bediening en controle

Smart Heat OS is waarschi­jn­lijk ’s werelds krachtig­ste ver­warm­ingscon­trole­soft­ware. Dit geldt ook voor de oper­a­tionele en plan­ning­sop­ties. Er is een snelle en gemakke­lijke manier om toe­gang te kri­j­gen tot de ver­warm­ingsregeling thuis of op afs­tand voor bij­na alle sit­u­aties.

Interface- en web-app

Onbe­grens­de mogelijkhe­den. Alti­jd onmid­del­lijk. De krachtig­ste inter­face ooit voor kamertem­per­atu­ur en ver­warm­ing.

Meer infor­matie

Verwarmingsprogramma’s en kalenders

De krachtig­ste func­ties voor het plan­nen van kamertem­per­a­turen aller tij­den.

Meer infor­matie

tijdelijke temperaturen

Stel tijdelijke tem­per­atu­urveran­derin­gen snel en een­voudig in.

Meer infor­matie

Apple Homekit

Con­t­role kamer tem­per­a­turen via Siri en de Apple Home app.

Meer infor­matie

Amazon Alexa

Bedi­en tem­per­atu­urscènes en indi­vidu­ele kamers met spraak.

Meer infor­matie

Gebruiker

Hier­mee u bij­na elk aan­tal gebruik­ers met definieer­bare recht­en mak­en.
Meer infor­matie

Do-Icons

Vrij con­fig­ureer­bare pic­togram­men. 30 minuten boost voor bad of tem­per­atu­ur modi “nacht” voor 4 uur? Maak home­screen pic­togram, klik, klaar!

Meer infor­matie

Ras

Ver­sleuteld en ongelooflijk een­voudig met de nieuwe, gratis Direct Con­nect-ser­vice.

Meer infor­matie

Speciale functies voor energiebesparing en wooncomfort

Het algemene con­cept van Con­trome opent al meer bespar­ingspo­ten­tieel dan slimme ther­mostat­en of ketel-apps. Maar het biedt veel meer! Spe­ciale mod­ules vol­doen aan elke eis, zelfs in het geval van indi­vidu­ele eisen. Elk gebouw kan met max­i­male effi­ciën­tie wor­den ver­war­md.

Geolocation

Ver­laagt de ver­warm­ing wan­neer iedereen het huis heeft ver­lat­en en warmt weer op voor­dat de eerste naar huis terug­keert.

Meer infor­matie

Vochtigheid

Com­penseert de afhanke­lijkheid van de feel-good tem­per­atu­ur van vochtigheid.

Meer infor­matie

Buitentemperatuurcorrectie

Com­penseert de afhanke­lijkheid van de feel-good tem­per­atu­ur van de buiten­tem­per­atu­ur.

Meer infor­matie

Aanwezigheidsdetectie

Gebruik aan­wezighei­ds­de­tec­tie met aan­wezighei­ds­de­tec­tor om stookkosten te besparen.

Meer infor­matie

Hoogtarief optimalisatie

voor warmtepom­pen

Voor warmtepom­pen met dubbele tariefteller. Dan warmte wan­neer elek­triciteit goed­koop is.

Meer infor­matie

Zonnebuffer

voor zon­nesys­te­men

Gebruik de bouw­mas­sa als opslag voor vri­je energie van het zonnes­telsel.

Meer infor­matie

Systeemmodules voor evaluaties en traceerbaarheid

Smart Heat OS is niet alleen intel­li­gent, maar ook transparant. Ver­schil­lende tech­nolo­gieën mak­en elke con­trolestap begri­jpelijk. Dit alles op 100% data soev­ere­initeit.

Logboekregistratie

Opmerke­lijk krachtige log­ging van alle sen­sorgegevens en uitvo­er­toe­s­tanden.
Meer infor­matie

Meldingen

De mini-serv­er stu­urt bericht­en via mes­sen­ger en e‑mail.
Meer infor­matie

Logmonitor

Gede­tailleerde traceer­baarheid en trac­er­ing van wat het sys­teem heeft gedaan, wan­neer.
Meer infor­matie

Back-upcontrole

Automa­tis­che en hand­matige back-ups van alle instellin­gen.
Meer infor­matie

Api

Inter­op­er­abiliteit in het slimme huis. Sluit Con­trome aan op andere sys­te­men met behulp van een­voudi­ge http-commando’s.
Meer infor­matie

Centrale verwarmingstechnologie

Of het nu gaat om een stand-alone ver­warm­ingsregeling of boven­di­en aanges­loten op een bestaand ver­warm­ingscon­trolesys­teem. Smart Heat OS biedt ongelooflijk krachtige tools voor con­fig­u­ratie, visu­al­isatie en intel­li­gente bedi­en­ing voor gecen­traliseerde ver­warm­ingsregeling.

Vrij programmeerbaar

Een rev­o­lu­tion­aire mod­ule voor vrij pro­gram­meer­bare logis­che kop­pelin­gen. Maakt bij­na alles werk­baar.
Meer infor­matie

Pre-flow temperatuurregeling

Mod­ule met baan­brek­ende inno­vaties voor het rege­len van de doorstro­ming­stem­per­atu­ur.

Meer infor­matie

Machine Learning AI

voor de stroomtem­per­atu­ur
Machine learn­ing algo­ritme met kun­st­matige intel­li­gen­tie. Leert de opti­male stroomtem­per­atu­ur voor vlo­erver­warm­ing.
Beschik­baar vanaf sep­tem­ber 2020!

Verschil en 2‑punts controle

Baan­brek­ende mod­ule voor het flex­i­bel creëren van een­voudi­ge regel­gev­ing.
Meer infor­matie

Weer PRO

Maakt actie op vrij instel­bare weer­som­standighe­den mogelijk. Voor­beeld zonne-sys­te­men: “Als de dekking niveau < 20%, dan ketel uit”.
Meer infor­matie

Pompen en warmtegenerator vrijkomen

Met de func­tie “Room Require­ment” schakelt Con­trome alleen de warmte­gen­er­a­tor en pom­pen in wan­neer warmte nodig is.
Meer infor­matie

Virtuele sensoren

Hier­mee wor­den meerdere tem­per­atu­ursen­soren gekop­peld en de gemid­delde, medi­ane, min­i­male of max­i­male waarde uit­geschakeld.
Meer infor­matie

En dat is nog niet alles. Er is meer.

 • Zelfvoorzienende oper­atie. Uw gegevens zijn van hen
 • Eventuele bouw­mat­en
 • Toe­gang vanaf elke locatie via de web-app
 • Toe­gang tot ALLE para­me­ters van de ver­warm­ingsregeling
 • Bij­na oneindig schaal­baar
 • Vri­jwel onbeperkt aan­tal tem­per­atu­ursen­soren kan wor­den aanges­loten
 • Set­up zo een­voudig als nooit
 • Verbind­ing met minis­erv­er aansluiten en afspe­len
 • Weer­gave van de momenteel meest actieve mod­ule op de bes­tur­ingse­le­ment­pag­i­na
 • Weer­gave van de momenteel meest actieve mod­ule als pic­togram
 • Nieuwe pic­togram­men voor cen­trale ver­warm­ingsregeling
 • Tem­per­atu­ur instelling tot 0,1 graden nauwkeurig
 • Tem­per­atu­urmet­ing in een res­o­lu­tie van 0,1 graden
 • Gratis updates en onder­s­te­un­ing
 • Dis­cov­ery-modus voor draad­loze radi­a­torther­mostat­en
 • Weer­gave van de con­trolesta­tus van elke ver­warm­ingslus
 • Snellere mod­ule­con­fig­u­ratie met nieuwe modulepagina’s. Hier­door kan elke instelling voor elke ruimte wor­den toegepast door te klikken.
 • Gebruiksvrien­delijk meu­bi­lair
 • Gratis pro­jec­ton­der­s­te­un­ing
 • Werkt met 99% van alle ver­warm­ingssys­te­men
 • Kop­pelin­gen tussen gebruik­ers- en configuratiepagina’s

Die private energiespar Heizungsregelung. Es sind Ihre Daten!

Die Heizungsregelung von Con­trome ist kom­fort­a­bel von über­all aus erre­ich­bar. Alle Nutzungs­dat­en bleiben dabei immer im Haus auf dem autarken Mini-Serv­er!

Wir lieben es Smart-Heat-OS weiterzuentwickeln!

Wir bei Con­trome entwick­eln mit viel Begeis­terung und Lei­den­schaft die fortschrit­tlich­ste Heizungss­teuerung. Zusam­men freuen wir uns jeden Tag, Con­trome gemein­sam für Sie weit­erzuen­twick­eln und noch bess­er zu machen. Es ist unsere Essenz, ein dauer­haft hohes Inno­va­tion­stem­po zu fahren! Updates sind immer kosten­los und kön­nen ganz ein­fach per Klick auf Ihren Minis­erv­er geladen wer­den.

Machen Sie jetzt Ihre Heizung smart! Wir unterstützen Sie gerne!

zum Ange­bot