Verwarmingscontrole eindelijk intelligent.

Con­trome Smart-Heat brengt uw ver­warm­ing naar de 21e eeuw!

Pro­jek­t­ber­atung
So funktioniert’s
Jet­zt bestellen
Smart-Heat OS Demo Minis­erv­er

Ver­warm­ingscon­t­role ein­delijk intel­li­gent. Of het nu vlo­erver­warm­ing, radi­a­toren of cen­trale ver­warm­ing rege­len. Con­trome biedt de per­fecte oploss­ing voor bij­na alle con­t­role-eisen met betrekking tot ver­warm­ing. Met Con­trome Smart-Heat u de kamertem­per­atu­ur en uw ver­warm­ingssys­teem intel­li­gent en over­al bedi­enen met uw smart­phone, tablet of pc. U bespaart gemid­deld 15–30% stookkosten.

Veel intel­li­gente mod­ules zor­gen voor een aanzien­lijke energiebe­spar­ing en tegelijk­er­ti­jd aan com­fort. Door bijvoor­beeld weersvoor­spellings­gegevens van het inter­net op te vra­gen, wordt er min­der ver­warm­ing gedaan in afwacht­ing van een zon­nige dag, zodat de kamers niet overver­hit rak­en.

Bedi­en­ing en con­fig­u­ratie is een­voudi­ger dan ooit. Iedereen kan radi­a­toren of vlo­erver­warm­ing bin­nen enkele minuten een­voudig automa­tis­eren en inte­gr­eren in het intel­li­gente bes­tur­ingssys­teem met weersvoor­spelling. Voor pro­fes­sion­als op het gebied van bouwtech­nolo­gie biedt het sys­teem gratis pro­gram­meerop­ties die kun­nen wor­den gebruikt om bij­na alle sys­teem­con­fig­u­raties in boil­er room man­age­ment te imple­menteren.

Het sys­teem bli­jft in een zeer gun­stige pri­jsklasse, wat een goede invester­ing is voor elke bouw­er of retro­fitr.

Wereldwijd energieverbruik

Een totaal van 30% (!!) van het energie­ver­bruik van de wereld wordt veroorza­akt door het ver­war­men en koe­len van gebouwen.

Energieverbruik Verwarming

Ver­warm­ing alleen al is ver­ant­wo­ordelijk voor 60% van de energiereken­ing.

Hoog energieverbruik in het huis onintelligente componenten

Veel onin­tel­li­gente com­po­nen­ten en ver­oud­erde bes­tur­ing­stech­nolo­gie zijn ver­ant­wo­ordelijk.

Holistische slimme verwarmingsregeling met Controme

Con­trome heeft daarom het eerste holis­tisch slimme ver­warm­ingsregel­sys­teem gecreëerd.

Of het nu gaat om vlo­erver­warm­ing, cen­trale ver­warm­ingsregeling of de automa­tis­er­ing van radi­a­toren. De Con­trome Smart-Home ver­warm­ingsregeling biedt de per­fecte oploss­ing voor bij­na alle bedi­en­ingsvereis­ten rond ver­warm­ing.

Intelligente technologie met hoge prijs/prestatie

Con­trome Smart-Heat is waarschi­jn­lijk de goed­koop­ste manier om een hoog­waardi­ge en intel­li­gente ver­warm­ingsregeling te realis­eren met een­per­soon­skamerbe­di­en­ing in uw huis.

Andere smart home sys­te­men zijn duur­der en besparen veel min­der energie. Zelfs in vergelijk­ing met een­voudi­ge, analoge kamertem­per­atu­ur con­trollers, Con­trome is slechts een kleine extra invester­ing, die loont bin­nen een paar jaar door energiebe­spar­ing. Een Com­plete Con­trome sys­teem is gepri­jsd in een gebied dat is een goede invester­ing voor absolu­ut elke bouw­er.

Unieke hardware

Ons doel is om onze tech­nolo­gie voor iedereen toe­ganke­lijk te mak­en. We stop­pen daarom veel inno­vatie in onze hard­ware en proberen zoveel mogelijk stroom in een klein en goed­koop for­maat te ver­pakken.

Met de Smart-Heat FBH-Gate­way kan bijvoor­beeld de vlo­erver­warm­ing van een gemid­deld eengezinswon­ing volledig geau­toma­tiseerd wor­den. Er zijn geen boven­gren­zen, omdat een willekeurig aan­tal gate­ways in de soft­ware kan wor­den gecom­bi­neerd tot een holis­tis­che intel­li­gente ver­warm­ingsregeling.

Gemakkelijke toegang, altijd en overal

Bedi­en de ver­warm­ing en alle kamertem­per­a­turen vanaf elke locatie. Dit is niet langer een prob­leem, want Smart-Heat is per­ma­nent ver­bon­den met het inter­net.

Waar u ook bent, u hebt uw intel­li­gente ver­warm­ingscon­t­role en dus alle kamertem­per­atu­ur onder con­t­role.

De complete verwarmingstechnologie als intelligent systeem!

Con­trome Smart-Heat is het eerste slimme ver­warm­ingsregel­sys­teem dat de com­plete ver­warm­ing­stech­nolo­gie in één huis verbindt en bestu­urt als een intel­li­gent en voor­spel­lend sys­teem.

Met Con­trome pro­duceert de ver­warm­ing alleen zoveel warmte als absolu­ut noodza­ke­lijk is. De warmte-energie wordt verdeeld in pre­cies de juiste hoeveel­heid in het gebouw.

Bedien vloerverwarming met Controme Smart-Heat. Wie het ervaart zal het geweldig vinden!

Omdat de juiste warmte zo belan­grijk is voor het fysieke en emo­tionele welz­i­jn, stop­pen we veel inno­vatie en energie in de per­fecte con­t­role van vlo­erver­warm­ing.

Controle vloerverwarming goed nu! Je zult het geweldig vinden!

Con­trome is gespe­cialiseerd in de bes­tur­ing van vlo­erver­warm­ingssys­te­men en stelt nieuwe nor­men op het gebied van zow­el energiebe­spar­ing als woon­com­fort.

Meer infor­matie

Verwarming volgens weersvoorspelling

Voor een feel-good kli­maat, zoals alleen Con­trome Smart-Heat kan doen!

Het is heel gebruike­lijk dat de ver­warm­ing het hele huis opwarmt vanaf de nachtelijke verza­kking, maar de vol­gende dag relatief hoge buiten­tem­per­a­turen bereikt. De zonne-aan­winst van de zonnes­tral­ing ver­warmt gewoon­lijk boven­di­en de ruimten. De kamers zijn daar­door op vele dagen volledig overver­hit. Nut­teloze hitte, maar je moet er nog steeds voor betal­en.

Controme’s intel­li­gente ver­warm­ingscon­t­role lost dit prob­leem op. De weersvoor­spelling op de locatie wordt voort­durend opgevraagd en in aan­merk­ing genomen voor een toekom­st­gerichte veror­den­ing. Naast het spaar­ef­fect is dit een andere belan­grijke fac­tor voor een com­fort­a­bel gevoel van ruimte.

Meer infor­matie

De meest geavanceerde planningsfuncties ooit beschikbaar voor verwarmingsregelaars.

Ver­warm alleen wan­neer het nodig is. Ein­delijk een­voudig.

Niets bespaart zoveel energie als nauwkeurige ver­warm­ing en ver­lag­ing op pre­cies het juiste moment. Daarom was een van onze grote doe­len vanaf het begin om de beste en gemakke­lijk­ste plan­nings­func­ties te bieden. Smart-Heat OS 6 biedt ongelooflijk krachtige mogelijkhe­den voor het plan­nen van kamertem­per­a­turen. Alles bli­jft buitenge­woon een­voudig.

Meer infor­matie

Controme datalogger. Meer informatie dan ooit tevoren!

Er is veel inno­vatie in de log­ging mod­ule. Zodra u het gebruikt, zult u merken dat niet alleen de infor­matie meer is, maar de hele ervar­ing.

De nieuwe log­ging mod­ule biedt een nieuw niveau van infor­matie. Het is volledig geïn­te­greerd in Smart-Heat. Zodra u het gebruikt, zult u merken dat niet alleen de infor­matie meer is, maar de hele ervar­ing.

Meer infor­matie

En er is veel meer aan de praat. En het wordt nog steeds beter. Gratis.

Het idee achter Con­trome is nooit veran­derd: we willen de beste intel­li­gente ver­warm­ingsregeling creëren. We zijn voort­durend bezig met soft­ware-updates die Con­trome nog steeds beter mak­en! En het is gratis voor alle nieuwe en bestaande klanten!

Die private energiespar Heizungsregelung. Es sind Ihre Daten!

Die Heizungsregelung von Con­trome ist kom­fort­a­bel von über­all aus erre­ich­bar. Alle Nutzungs­dat­en bleiben dabei immer im Haus auf dem autarken Mini-Serv­er!

Wir lieben es Smart-Heat-OS weiterzuentwickeln!

Wir bei Con­trome entwick­eln mit viel Begeis­terung und Lei­den­schaft die fortschrit­tlich­ste Heizungss­teuerung. Zusam­men freuen wir uns jeden Tag, Con­trome gemein­sam für Sie weit­erzuen­twick­eln und noch bess­er zu machen. Es ist unsere Essenz, ein dauer­haft hohes Inno­va­tion­stem­po zu fahren! Updates sind immer kosten­los und kön­nen ganz ein­fach per Klick auf Ihren Minis­erv­er geladen wer­den.

Machen Sie jetzt Ihre Heizung smart! Wir unterstützen Sie gerne!

zum Ange­bot