De verwarmingscontrole van de toekomst.

De holis­tis­che benader­ing van de Con­trome Smart-Home ver­warm­ingsregeling opent aanzien­lijk meer bespar­ingspo­ten­tieel dan slimme ther­mostat­en of ketel-apps en bespaart tot 35% energie. Vooral bij vlo­erver­warm­ing zorgt de hoge con­trolek­waliteit ook voor een opmerke­lijke toe­name van het woon­com­fort.

Vloerverwarmingsregeling

We steken niet zoveel energie en inno­vatie in iets als in opti­male con­t­role en con­t­role van vlo­erver­warm­ingssys­te­men. En het resul­taat is geweldig!

Vloerverwarmingsregeling

Meer infor­matie

100% datasoevereiniteit

De minis­erv­er is het krachtige hart van Con­trome. Het wordt gebruikt voor Smart Heat OS, miss­chien wel de meest krachtige ver­warm­ing con­t­role soft­ware.

Quad Core mini-server met 100% datasoevereiniteit

Meer infor­matie

centrale verwarmingsregeling

De nieuwe ver­warm­ingsrege­laar van Con­trome is meer dan alleen de nieuwere gen­er­atie van een ver­warm­ingsrege­laar. Het zit vol inno­vaties die nog nooit eerder hebben bestaan.

centrale verwarmingsregeling

Meer infor­matie

Pro­jek­t­ber­atung
So funktioniert’s
Jet­zt bestellen
Smart-Heat OS Demo Minis­erv­er

Ondersteuning voor verwarmingsoptimalisatie: krijg 30% terugbetaling van de aankoopprijs!

Op 01.08.2016 is een uit­ge­breid ini­ti­atief van de fed­erale regering gelanceerd om de overeengekomen CO2-doel­stellin­gen te halen. Alle Con­trome pro­ducten zijn ook opgenomen in het trans­port­pro­ces, op voor­waarde dat een hydraulis­che bal­ancer­ing wordt uit­gevo­erd als onderdeel van de ver­warm­ing­sop­ti­mal­isatie. Dit is zeer een­voudig in bij­na alle gevallen, vooral voor vlo­erver­warm­ing sys­te­men met Con­trome.

In ieder geval, voor­dat u uw Con­trome-sys­teem koopt, reg­istreer u bij de BAFA. Als u de hydraulis­che afweg­ing bin­nen 6 maan­den na de aankoop van het Con­trome-sys­teem bewi­jst, ont­vangt u een terug­be­tal­ing van 30% van de aankoop­pri­js van baFA na goed­keur­ing van uw aan­vraag!

gratis eerste raad­pleg­ing
voor de financier­ing van de reg­is­tratie

Controme Smart-Heat is de volgende generatie verwarmingsregeling!

Het veran­dert de manier waarop we ver­war­men. Veel slimme mod­ules zor­gen voor aanzien­lijke energiebe­sparin­gen en een indruk­wekkende winst in woon­com­fort. Als je Smart Heat van dicht­bij bek­ijkt, vind je over­al inno­vaties.

De verwarmingscontrole van de toekomst!

Het maakt niet uit of retro­fitting of nieuw­bouw. Opti­maal afgestemde com­po­nen­ten zijn beschik­baar voor alle vereis­ten. Tal­loze inno­vatieve func­ties besparen energie en ver­hogen het woon­com­fort.

Dit zijn slechts een paar functies. Er is nog veel meer!

 • Gebruiksvrien­delijk meu­bi­lair
 • Gemakke­lijk­ste bedi­en­ing vanaf elke locatie
 • Gratis updates en onder­s­te­un­ing
 • 3 maan­den geld terug garantie
 • Gratis pro­jec­ton­der­s­te­un­ing
 • Breed scala aan radio- en bedrade com­po­nen­ten
 • Gratis pro­gram­meer­mo­gelijkhe­den voor pro­fes­sion­als
 • Werkt met 99% van alle ver­warm­ingssys­te­men
 • Tem­per­atu­ur instelling tot 0,1 graden nauwkeurig
 • Tem­per­atu­urmet­ing in een res­o­lu­tie van 0,1 graden
 • Muur­ther­mostaat in de kamer
 • Zelfvoorzienende oper­atie. Uw gegevens zijn van hen!
 • Eventuele bouw­mat­en
 • Met kamer­groepen, rege­len meerdere kamers tegelijk
 • Een­voudi­ge tijd­schake­laars voor elke kamer
 • Een willekeurig aan­tal sen­soren mogelijk voor grote ruimtes
Vraag pro­jec­tad­vies aan

Dat zeggen onze klanten!

Ik ben al heel lang op zoek naar een geschikt ver­warm­ingssys­teem, bij­na zou ik hebben gekozen voor een radiosys­teem ook met smart­phone toe­gang. Maar gelukkig ben ik net op tijd voor Con­trome …
Mike R., Duit­s­land
Bij het uit­brei­den van ons ver­warm­ingssys­teem was het nieuwe Con­trome-bes­tur­ingssys­teem pre­cies goed. Nu kun­nen we indi­vidu­ele kamers van ons huis op een gerichte manier tem­peren. we kun­nen bijvoor­beeld de kamers in de EC of de bad­kamers volledig …
Peter S., Beieren
Omdat ik veel reis van­wege het werk, was het vooral belan­grijk voor mij om ons ver­warm­ingssys­teem over­al te kun­nen reg­uleren en mon­i­toren. Boven­di­en moeten alle kamers wor­den bedi­end en gepro­gram­meerd vanaf een cen­trale locatie…
Peter F., Sak­sen
Voor mijn nieuwe apparte­ment heb ik gezocht naar een retro­fittable sys­teem dat kan wor­den bedi­end via inter­net / smart­phone. Ik landde bij de ver­warm­ing man­ag­er van Con­trome — en met mijn besliss­ing ben ik nog steeds van­daag …
Math­ias B., Berli­jn

Die private energiespar Heizungsregelung. Es sind Ihre Daten!

Die Heizungsregelung von Con­trome ist kom­fort­a­bel von über­all aus erre­ich­bar. Alle Nutzungs­dat­en bleiben dabei immer im Haus auf dem autarken Mini-Serv­er!

Wir lieben es Smart-Heat-OS weiterzuentwickeln!

Wir bei Con­trome entwick­eln mit viel Begeis­terung und Lei­den­schaft die fortschrit­tlich­ste Heizungss­teuerung. Zusam­men freuen wir uns jeden Tag, Con­trome gemein­sam für Sie weit­erzuen­twick­eln und noch bess­er zu machen. Es ist unsere Essenz, ein dauer­haft hohes Inno­va­tion­stem­po zu fahren! Updates sind immer kosten­los und kön­nen ganz ein­fach per Klick auf Ihren Minis­erv­er geladen wer­den.

Machen Sie jetzt Ihre Heizung smart! Wir unterstützen Sie gerne!

zum Ange­bot