De reg­u­ler­ing van vlo­erver­warm­ing in kamers met open haar­den is een bij­zon­dere uitdag­ing. Haard zweren zijn pre­cies geïn­stalleerd om het com­fort te ver­beteren. Dit is pre­cies waar het prob­leem ontstaat dat de vlo­er volledig afkoelt elke keer dat de kachel wordt ver­war­md.

Smart-Heat-OS heeft dit prob­leem al enigszins kun­nen oplossen door mid­del van ver­schil­lende aan­pass­ingsmo­gelijkhe­den. Echter, het resul­taat nooit tevre­den ons zo volledig.

Daarom hebben we nu de nieuwe mod­ule “Open haard / Extra Warmte­bron” ontwikkeld. Het zorgt ervoor dat er alti­jd wat basiswarmte in de vlo­er wordt bewaard wan­neer de kachel wordt ver­war­md.

Dit resul­teert in aanzien­lijk meer feel-good com­fort wan­neer de open haard wordt ver­war­md. Na het koe­len van de kachel kan de vlo­er ook veel sneller warmte afgeven.

Om de func­tie te realis­eren is een extra sen­sor nodig, in de buurt van de open haard. Gebruik hier­voor de energie-zelfvoorzienende draad­loze tem­per­atu­ursen­sor, omdat deze volledig vrij kan wor­den geplaatst en ook onder­houdsvrij is.

Alle infor­matie over de nieuwe mod­ule vin­dt u hier.