Werkt Controme voor jou?

Het maakt niet uit of nieuw­bouw, ver­bouwing of retro­fitting. Con­trome werkt in elk huis, apparte­ment en gebouw van elke grootte. En het is gemakke­lijk om achter­af te retro­fit!

Pro­jek­t­ber­atung
So funktioniert’s
Jet­zt bestellen
Smart-Heat OS Demo Minis­erv­er

Allesomvattende intelligente verwarmingsregeling — voor elk groot gebouw.

Voor zover wij weten, is Smart-Heat-OS het enige intel­li­gente ver­warm­ingscon­trolesys­teem dat de voor­waar­den biedt voor de imple­men­tatie van een volledig geïn­te­greerd slim ver­warm­ingscon­trolesys­teem in gebouwen van elke omvang.

Meer info

Toepassingen

Het Smart Heat sys­teem biedt de per­fecte oploss­ing voor bij­na alle con­t­role-eisen met betrekking tot ver­warm­ing.

Wan­neer volledig geïm­ple­menteerd, wor­den alle com­po­nen­ten van de ver­warm­ing­stech­nolo­gie geïn­te­greerd in het slimme bes­tur­ingssys­teem.

Volledige implementatie

0%
Opslaan
0%
Com­fort

Een com­pro­mis­loze en volledi­ge imple­men­tatie van Con­trome resul­teert in miss­chien wel de krachtig­ste ver­warm­ingsregeling ooit.

Vloerverwarmingsregeling

0%
Opslaan
0%
Com­fort

Geen com­pro­mis­sen op het gebied van woon­com­fort en hoge besparin­gen! Voor vlo­erver­warm­ing biedt Con­trome een uit­stek­ende pri­js-presta­tiev­er­houd­ing.

centrale verwarmingsregeling

0%
Opslaan
0%
Com­fort

Als u uw eigen stookruimte hebt, is het cen­trale ver­warm­ingscon­trolesys­teem ook een geweldige manier om zelf hoge besparin­gen te realis­eren.

Doe-het-zelf of installatieservice?

De meesten installeren een­voudig hun sys­teem Con­trome zelf. Anders is onze instal­latieser­vice ook beschik­baar.

Vloerverwarmingsregeling

0%
Doe-het-zelf kans

De vlo­erver­warm­ingsregeling kan zelf heel een­voudig wor­den geïn­stalleerd. De set­up en con­fig­u­ratie is verdeeld in 7 een­voudi­ge stap­pen.

Instruc­ties

Draadloze radiatorthermostaten

0%
Doe-het-zelf kans

De radi­a­torther­mostat­en passen op alle gang­bare radi­a­toren. Ver­vang gewoon de oude ther­mostaat. Maak je geen zor­gen: water kan niet lekken tij­dens de instal­latie.

Instruc­ties

centrale verwarmingsregeling

0%
Doe-het-zelf kans

De instal­latie en con­fig­u­ratie van het cen­trale ver­warm­ingsregel­sys­teem vereist een beet­je meer exper­tise en een basisken­nis van hoe de com­po­nen­ten in de stookruimte werken.

Instruc­ties

Heeft u vra­gen over hoe Con­trome pre­cies werkt of hoe een Con­trome Smart Heat instal­latie er voor u pre­cies uit zou kun­nen zien? Geen prob­leem! Of het nu voor aankoop of tij­dens de instal­latie. Wij staan u graag achter de dag.

Neem nu con­tact op met Con­trome

Eenvoudig te gebruiken. Makkelijk om van te houden. Waarschijnlijk de meest geavanceerde verwarming controle software.

In alles wat Con­trome doet, staat de gebruiksvrien­delijkheid voorop. Ons doel met Smart Heat OS 6 was het creëren van de een­voudig­ste en beste con­troles. Het heeft een ser­vice die vertrouwd voelt vanaf het eerste moment.

De sys­teemar­chi­tec­tu­ur is op een mod­erne en flex­i­bele manier ont­wor­pen. Zo werkt het op goed­kope sin­gle-board com­put­ers, op high-per­for­mance on-premis­es servers en ook in de cloud. Daarom kan een Con­trome Smart Heat-sys­teem in elke bouw­g­rootte wor­den geïm­ple­menteerd.

Naast het groot­ste gebruiks­ge­mak is de con­fig­u­ratie indruk­wekkend een­voudig en duurt het slechts enkele minuten.

alle infor­matie over Smart-Heat-OS en de func­ties

Systeemontwerp en hardware

Voor de imple­men­tatie van het Con­trome Smart Heat sys­teem is unieke hard­ware beschik­baar, waarin we al onze knowhow in de loop der jaren hebben ver­pakt. We stop­pen veel inno­vatie in onze oploss­ing en proberen zoveel mogelijk energie in een klein en betaal­baar for­maat te ver­pakken.

De Smart Heat Servers

Het server­niveau van Smart Heat OS kan zow­el op een lokale minis­erv­er als op een cloud­serv­er wor­den uit­gevo­erd. Voor instal­laties in de par­ti­c­uliere sec­tor bieden wij daarom 100% data­so­ev­ere­initeit. Aan de andere kant is het Con­trome-sys­teem als cloud­vari­ant volledig vrij schaal­baar en kan het wor­den gebruikt in gebouwen van elke grootte.

Minis­erv­er

Avada Wet Demo

De quad-core mini-serv­er is het per­fecte hart van het Con­trome-sys­teem. Alle gegevens bli­jven op de mini-serv­er en dus in het gebouw.

Cloud­serv­er

Avada Wet Demo

De cloud­serv­er is vrij schaal­baar en maakt het mogelijk om con­tromein in elke bouw­g­rootte te imple­menteren. Afhanke­lijk van de grootte van het gebouw gelden maan­delijkse kosten.

De Smart Heat Gateways

Vlo­er­gate­way

Avada Wet Demo

De beproefde vlo­er­gate­way maakt gea­vanceerde Con­trome-bedi­en­ing mogelijk voor vlo­erver­warm­ing. Het zorgt dus voor een opmerke­lijke con­trolek­waliteit en bespaart energie omdat het schom­melin­gen in de kamertem­per­atu­ur effec­tief ver­min­dert.

Gate­way voor cen­trale ver­warm­ing

De Cen­tral Heat­ing Gate­way is het eerste slimme bes­tur­ingssys­teem voor warmte­gen­er­a­toren, warmtemix­ers, warmtepom­pen, warm water U. v. m. Con­trome heeft dus een enorm scala aan toepassin­gen met tal van nieuwe unique sell­ing points.

Funk-Stick

De draad­loze stick fungeert als een gate­way voor draad­loze com­po­nen­ten. Het maakt bijvoor­beeld de aansluit­ing van draad­loze radi­a­torther­mostat­en, radiowandther­mostat­en, maar ook radiore­lais of stop­con­tacten mogelijk. In het Smart Heat sys­teem is het dus mogelijk om vrij te com­bineren met bedrade sen­soren en draad­loze sen­soren.

De nieuwe opstelling voor radiatoren. Nu gemiddeld 50% goedkoper!

Vanaf nu kun­nen we een aanzien­lijk ver­be­ter­de en goed­kopere set­up hebben voor draad­loze bes­tur­ing van radi­a­toren. De nieuwe draad­loze radi­a­torther­mostaat is 50% goed­kop­er dan de vorige ver­sie. Samen met de uit­ge­brei­de geolo­catiemod­ule en de unieke weer­cor­rec­tie bieden we ein­delijk een over­tu­igende en kosten­ef­fec­tieve oploss­ing met veel inno­vatieve func­ties voor radi­a­toren.

Draad­loze radi­a­torther­mostaat

Draad­loze wandther­mostaat

Avada Wet Demo

Draad­loze meer­voudi­ge sen­sor met aan­wezighei­ds­de­tec­tor

Avada Wet Demo

Sensoren en accessoires. Hoogwaardige componenten voor alle toepassingen.

Ons doel is om de opti­male com­po­nen­ten voor alle toepassin­gen te lev­eren. Daarom kan Smart Heat OS radio- en bedrade com­po­nen­ten aansluiten. Onze high-pre­ci­sion bedrade sen­soren zijn een­voudig ver­bon­den met de Con­trome gate­ways en zijn echte pri­js­brek­ers. Ges­e­lecteerde, hoog­waardi­ge draad­loze com­po­nen­ten mak­en het mogelijk om con­trome te installeren in absolu­ut elk gebouw. Alle beschik­bare onderde­len voor Smart Heat zijn te vin­den in de Con­trome online winkel onder shop.controme.com.

Avada Wet Demo

Vochtighei­ds- en tem­per­atu­ursen­sor UP

Avada Wet Demo

Vochtighei­ds- en tem­per­atu­ursen­sor AP

Avada Wet Demo

Pla­fond­sen­sor

Retour- en mouwsen­sor

Avada Wet Demo

Buiten­tem­per­atu­ursen­sor

Avada Wet Demo

Sen­sor­dis­trib­u­teurs

Avada Wet Demo

Sen­sor­beves­tig­ingstape

Avada Wet Demo

Vlo­erver­warm­ing actu­a­tor

Avada Wet Demo

Funk-Stick

Avada Wet Demo

Draad­loze aansluit­ing

Avada Wet Demo

Radiore­lais

Avada Wet Demo

Radio repeater

Alle beschik­bare onderde­len zijn te vin­den in de Store

Typisch systeemontwerp voor vloer- en wandverwarmingssystemen

Con­trome kan zeer kosten­ef­fec­tief wor­den opgezet met bedrade tem­per­atu­ursen­soren voor vlo­er- en wand­ver­warm­ing, zow­el voor nieuwe gebouwen als voor retro­fits in bij­na alle gevallen. Het vol­gende beschri­jft een typ­is­che sys­teem­struc­tu­ur.

De bestaande kamerther­mostat­en wor­den ver­van­gen door Con­trome tem­per­atu­ursen­soren (6). In elke ver­warm­ingscir­cuitverdel­er wordt een Con­trome gate­way (1) geïn­stalleerd. De ther­mis­che actu­a­toren in de ver­warm­ingscir­cuitverdel­er zijn recht­streeks aanges­loten op de Con­trome gate­way (1). De ruimtetem­per­atu­ursen­soren en de retourtem­per­atu­ursen­soren (4) kun­nen recht­streeks op de Con­trome-gate­way (1) wor­den aanges­loten of wor­den ger­outeerd via de Con­trome-sen­sor­dis­trib­u­teur (2), die wordt aan­bev­olen door 5 sen­soren. De inter­netverbind­ing in de ver­warm­ingsverdel­er kan indi­en nodig achter­af wor­den inge­bouwd via Pow­er­line adapter (3).

Gede­tailleerde infor­matie Retro­fitting
Gede­tailleerde infor­matie Nieuw­bouw en ver­bouwing

Compatibel met alle grote platforms!

De Con­trome web app draait op alle huidi­ge browsers. Of het nu smart­phone, tablet of pc is!

Toe­gang tot gegevens tot het tes­tac­count

Setup binnen enkele minuten!

De con­fig­u­ratie en instal­latie van het Smart Heat sys­teem is een­voudig via smart­phone, tablet of pc en duurt slechts een paar minuten!

1. Een server maken

U hebt de Con­trome-serv­er nodig als u het Con­trome-sys­teem wilt bedi­enen in zelfvoorzienende werk­ing en voor draad­loze com­po­nen­ten. Hij wordt geï­den­ti­ficeerd door zijn Mac-adres.

2. Gateways maken

In de tweede stap, maak een aan­tal con­trome gate­ways. Deze wor­den geï­den­ti­ficeerd als de serv­er door het Mac-adres gevon­den op het naam­plaat­je.

3. Maak kamers en vloeren

Klik in de con­fig­u­ratie op “Floors and Rooms” en maak alle verdiepin­gen en kamers voor het project.

4. Sensoren maken

Het ID-num­mer dat aan elke sen­sor is gekop­peld, wordt ingevo­erd en toegewezen aan een type (bijvoor­beeld kamersen­sor, retoursen­sor,…) en een ruimte aan de sen­sor.

5. Integratie van radiocomponenten

Leer en wijs de radio­com­po­nen­ten toe vol­gens de instruc­ties in de radio­stick.

6. Outputs toewijzen

Wijs in de selec­tieli­jst elk van de uit­gan­gen toe aan een overeenkom­stige ruimte of sen­sor.

Vragen en antwoorden

Algemeen

Waarom is er brand in apparte­menten en huizen als er nie­mand thuis is? Deze vraag begon in 2010.

We ont­dek­ten al snel dat de stookkosten gemid­deld 75% van de energiekosten van huishoudens voor hun reken­ing nemen! Er is dus een enorm energiebe­sparend poten­tieel dat kan wor­den gebruikt met intel­li­gente tech­nolo­gie.

Bij nadere inspec­tie werd ook duidelijk dat de warmteverdel­ing in gebouwen nog volledig onover­wogen is. Immers, een­per­soon­skamer con­troles zijn nog steeds meestal uit­gevo­erd van­daag met gewone kamertem­per­atu­ur con­trollers. Stan­daard com­po­nen­ten zon­der enige intel­li­gen­tie zijn ver­ant­wo­ordelijk voor 75% van onze energiekosten?!

Met het Smart Heat Sys­tem willen we een einde mak­en aan deze stand van zak­en en ook veel meer bieden, vooral op het gebied van woon- en bedi­en­ingscom­fort.

Kamerther­mostat­en zijn volledig ongeschikt voor het reg­uleren van ver­warm­ingsen­ergie in een gebouw.

Door het grote tol­er­antiebereik veroorza­akt u aanzien­lijke schom­melin­gen in de kamertem­per­atu­ur. Dus het is afwis­se­lend ofwel veel te koud of veel te warm.

De tem­per­atu­ur kan meestal alleen wor­den ingesteld op een schaal van 1–6, waar­door het bij­na onmo­gelijk is om aan te passen aan de gewen­ste tem­per­atu­ur.

Boven­di­en wordt noch de weersvoor­spelling, noch de aan­wezigheid van de bewon­ers in aan­merk­ing genomen.

Elek­tro­n­is­che ther­mostat­en zijn ingewikkeld om te pro­gram­meren. Boven­di­en moet elke con­troller afzon­der­lijk en afzon­der­lijk wor­den gepro­gram­meerd.

In het geval van nieuwe gebouwen en energiezuinige huizen hebben de nade­len van gewone kamertem­per­atu­ur­rege­laars de groot­ste impact op het woon­com­fort.

In het geval van een energiezuinig huis met grote raamop­per­vlakken, moet het zeer zorgvuldig of hele­maal niet vóór warme dagen met zon­licht wor­den ver­war­md. Het is veel beter om ’s ocht­ends met 0,5°C onder de kamertem­per­atu­ur te vallen, bijvoor­beeld als de zon vanaf 09:00 uur ’s ocht­ends alles gratis doet.

Dit bespaart energie en biedt vooral meer com­fort in het lev­en. Een volledig “opge­laden” vlo­erver­warm­ing in een energiezuinig huis is niet bepaald com­fort­a­bel op een dag met hoge buiten­tem­per­a­turen en 5 uur direct zon­licht. In dergelijke gevallen war­men kamers soms op tot meer dan 30°C!

In het erg­ste geval zou een kamer ther­mostaat warmte van 06:00 tot 08:00 in de ocht­end, bijvoor­beeld. Het groot­ste deel van de warmte-energie wordt ver­vol­gens vri­jgegeven door vlo­erver­warm­ing op ongeveer 09:00. Dit is pre­cies het moment waarop de zon begint op te war­men.

Het tegen­overgestelde voor­beeld is een aanstaande tem­per­atu­urdal­ing in de avond. In dit geval is de Smart-Heat weer­regeling al licht voorver­war­md. Ten slotte duurt het even voor­dat de energie die door het ver­warm­ingssys­teem wordt opgewekt, de kamertem­per­atu­ur via de ver­warm­ing­sop­per­vlakken ver­warmt. Het klinkt een beet­je para­dox­aal op het eerste, maar voorver­war­men bespaart ook energie! De reden: Kamerther­mostat­en wor­den alti­jd door de gebruik­er zo ingesteld dat het zelfs in het erg­ste geval vol­doende warm is. Dit betekent echter ook dat de kamers vaak overver­hit zijn. Dat kost energie!

Kor­tom, gebouwen die in ieder geval weinig energie nodig hebben, zijn het moeil­ijkst te reg­uleren. Dit is een belan­grijke focus van Con­trome en er zullen updates bli­jven zijn die Smart Heat nog beter zullen mak­en. Bestaande klanten prof­iteren ook van verdere ver­be­terin­gen door mid­del van gratis soft­ware-updates.

Smart-Heat is de beste kamertem­per­atu­ur­regeling op de markt en we werken met veel passie om ervoor te zor­gen dat dit het geval bli­jft. Daarom is een hoge mate van inno­vatie voor ons bij­zon­der belan­grijk. Het slimme warmtesys­teem bli­jft con­tinu wor­den ver­be­terd.

Zo kan het sys­teem nog meer energiebe­sparin­gen realis­eren en het woon­com­fort verder ver­hogen. Natu­urlijk ben je er als klant alti­jd en kri­jg je alti­jd nieuwe, ver­be­ter­de ver­sies van de soft­ware.

Heeft u vra­gen, sug­gesties of sug­gesties voor ver­be­ter­ing, neem dan gerust con­tact met ons op.

Compatibiliteit

Er zijn tal­loze com­po­nen­ten voor het Smart Heat-sys­teem, waar­door het com­pat­i­bel is met bij­na alle ver­warm­ingssys­te­men. Draad­loze en bedrade com­po­nen­ten kun­nen volledig vrij wor­den gecom­bi­neerd.

Indi­en de juiste bek­a­bel­ing beschik­baar is, kun­nen goed­kope bedrade sen­soren wor­den gebruikt. Al in een klassiek eengezin­shuis eval­ueert het sys­teem gemid­deld meer dan 60 sen­soren. Op basis van al deze gegevens wordt de opti­male bes­tur­ingsstrate­gie con­tinu berek­end samen met weersvoor­spelling en gebruik­ersspec­i­fieke gegevens. Door het gebruik van bedrade sen­soren bli­jft het sys­teem toch in een zeer gun­stige pri­jsklasse.

In het geval van nieuwe gebouwen met radi­a­toren, zijn overeenkom­stige lij­nen voorzien van de Con­trome gate­way naar de radi­a­tor. Een elek­trische actu­a­tor wordt ver­vol­gens geïn­stalleerd op de radi­a­tor, die direct wordt aanges­tu­urd door de Con­trome gate­way.

Con­trome kan gemakke­lijk en meestal achter­af wor­den uit­gerust met goed­kope bedrade sen­soren voor vlo­erver­warm­ing en wand­ver­warm­ing, die kun­nen wor­den bedi­end door kamertem­per­atu­ur con­trollers. De gate­way wordt direct in de ver­warm­ingsverdel­er geplaatst. De ther­mostat­en wor­den ver­van­gen door Con­trome sen­soren. De bestaande bek­a­bel­ing kan 1:1 wor­den gebruikt. Het inter­net komt via Pow­er­line-adapters in het ver­warm­ingscir­cuit.

Radi­a­toren in het bestaande sys­teem kun­nen een­voudig via de radio achter­af wor­den inge­bouwd.

Bewerking

De bedi­en­ing gebeurt via de web­brows­er op de pc, tablet of smart­phone. De gebruik­ersin­ter­face van Smart Heat-OS is gepro­gram­meerd als een zoge­naamde web-app. Dit betekent dat elke func­tie even gemakke­lijk kan wor­den bedi­end op een pc, tablet of smart­phone.

Als u Smart Heat uitvo­ert op een van de lokale servers, zoals de quad-core minis­erv­er, u de gebruik­ersin­ter­face bereiken door het IP-adres van de MINIs­erv­er in te voeren. U ze gemakke­lijk vin­den door in te loggen op uw router en te zoeken naar con­tromem­i­nis­erv­er op de netwerkap­pa­rat­en.

Een gede­tailleerde beschri­jv­ing incl. een scherm video is te vin­den op onze ser­vice web­site support.controme.com op de vol­gende link:
https://support.controme.com/grundlegende-konfiguration/

U ook de tem­per­atu­ur instellen voor de wandther­mostaat en de radi­a­torther­mostat­en. Tem­per­a­turen zijn alti­jd gesyn­chro­niseerd. Dus als u de tem­per­atu­ur op de ther­mostaat van de muur wijzigt, wordt de wijzig­ing gesyn­chro­niseerd met de web-app. Net als in de andere richt­ing.

Naast schaal­baarheid was de belan­grijk­ste zorg voor ons bij het over­we­gen van sys­teemar­chi­tec­tu­ur het zo betrouw­baar mogelijk bouwen van het slimme warmtesys­teem.

De kern van het Con­trome-sys­teem is de Smart Heat OS Serv­er. Het verbindt alle com­po­nen­ten via uw thuis­netwerk. Dit werkt zelfs als het inter­net niet beschik­baar is. In het geval van een inter­net­stor­ing hebt u ook nor­maal toe­gang tot het sys­teem via de web-app als uw appa­raat zich op uw thuis­netwerk bevin­dt.

Zelfs als uw netwerk uit­valt, heeft het Smart Heat-sys­teem terug­val­op­ties inge­bouwd. Als de Con­trome-gate­ways de Smart Heat OS-serv­er niet kun­nen bereiken van­wege een netwerk­stor­ing, schake­len ze automa­tisch over naar een back-upmodus die vergelijk­baar is met die van gewone ther­mostat­en. Zodra het inter­net weer beschik­baar is, mak­en alle gate­ways opnieuw verbind­ing met de minis­erv­er en her­vat­ten ze de intel­li­gente werk­ing. Voor nood­op­er­aties heeft elke gate­way ook een eigen een­voudi­ge web­site waar u de tem­per­a­turen instellen. Dus het sys­teem werkt in een nood­op­er­atie, zelfs zon­der een serv­er!

Bij gebrek aan een verbind­ing met de serv­er, radio radi­a­tor ther­mostat­en gewoon bli­jven onafhanke­lijk rege­len tot de eerder ingestelde tem­per­atu­ur.

Installatie

De instal­latie is opmerke­lijk een­voudig en onvergelijk­baar met de com­plex­iteit van sys­te­men van vorige gen­er­aties smart home-tech­nolo­gie.

De con­fig­u­ratie van het sys­teem gebeurt in een paar zeer een­voudi­ge stap­pen, die we hebben beschreven op onze sup­port web­site.

http://support.controme.com/

De verbind­ing van de com­po­nen­ten kan wor­den gedaan door iedereen die enige vak­man­schap ervar­ing heeft. Zorg er in ieder geval voor dat u het sys­teem volt­agevrij schakelt.

Voor ambacht­slieden is de instal­latie van het Smart Heat sys­teem vol­gens de instruc­ties op support.controme.com geen prob­leem. Als u de instal­latie niet zelf wilt uitvo­eren, u een instal­latieser­vice boeken bij Con­trome of ons gewoon uw bouwser­vice-oper­atie noe­men. We zullen dan con­tact met ons opne­men en alle verdere details ver­duidelijken.

Gedetailleerde informatie over support.controme.com

Gede­tailleerde infor­matie over de instal­latie, lijnin­stal­latie in het nieuwe gebouw, inte­gratie van radio­com­po­nen­ten en nog veel meer is te vin­den in het Con­trome Sup­port Cen­ter onder support.controme.com.

Die private energiespar Heizungsregelung. Es sind Ihre Daten!

Die Heizungsregelung von Con­trome ist kom­fort­a­bel von über­all aus erre­ich­bar. Alle Nutzungs­dat­en bleiben dabei immer im Haus auf dem autarken Mini-Serv­er!

Wir lieben es Smart-Heat-OS weiterzuentwickeln!

Wir bei Con­trome entwick­eln mit viel Begeis­terung und Lei­den­schaft die fortschrit­tlich­ste Heizungss­teuerung. Zusam­men freuen wir uns jeden Tag, Con­trome gemein­sam für Sie weit­erzuen­twick­eln und noch bess­er zu machen. Es ist unsere Essenz, ein dauer­haft hohes Inno­va­tion­stem­po zu fahren! Updates sind immer kosten­los und kön­nen ganz ein­fach per Klick auf Ihren Minis­erv­er geladen wer­den.

Machen Sie jetzt Ihre Heizung smart! Wir unterstützen Sie gerne!

zum Ange­bot