Vloerverwarming eindelijk slimme bediening en controle!

De Smart Home Innovation voor nooit eerder bereikte premium besturingscomfort bij de besturing van vloerverwarmingssystemen.

De Con­trome Smart Home-bedi­en­ing voor vlo­erver­warm­ing is uniek in de wereld. Extra sen­soren bij de retourli­jn detecteren de huidi­ge ver­warm­ingsen­ergie in de vlo­er. Een con­troleal­go­ritme dat zorgvuldig over vele jaren wordt ontwikkeld bepaalt dan de opti­male con­trolestrate­gie voor elke ruimte op basis van alle infor­matie.

Het effect:
De vlo­er is bij­na opti­maal en gelijk­matig getem­perd te allen tijde.

Dit zorgt voor een uniek feel-good com­fort, dat exclusief verkri­jg­baar is bij Con­trome!

Pro­jek­t­ber­atung
So funktioniert’s
Jet­zt bestellen
Smart-Heat OS Demo Minis­erv­er

Smart Home vloerverwarming regeling met energiebesparing en feel-good klimaat, zoals alleen Controme beheert!

Gewone kamerther­mostat­en zijn volledig ongeschikt voor het rege­len van vlo­erver­warm­ing! Het duurt vaak meer dan een uur voor­dat de kamertem­per­atu­ur reageert. Een kamerther­mostaat begint dus alti­jd veel te laat! De vlo­ertem­per­atu­ur veran­dert voort­durend tussen veel te warm en veel te koud!

De Con­trome vlo­erver­warm­ingsregeling meet onmid­del­lijk elke veran­der­ing in de vlo­ertem­per­atu­ur door mid­del van extra retoursen­soren in de ver­warm­ingsverdel­er. In com­bi­natie met andere inno­vaties, zoals het opne­men van weersvoor­spellin­gen,kan Con­trome een ongelooflijk regel­gevend com­fort creëren waar u dol op zult zijn!

meer info

Ontdek andere unieke innovaties in ’s werelds slimste vloerverwarmingsregeling.

Onze klanten houden van de eersteklas regel­matige com­fort van de Con­trome vlo­erver­warm­ing con­t­role. Het zorgt voor luxe leefk­waliteit en opmerke­lijk hoge energiebe­sparin­gen. Om dit indruk­wekkende resul­taat te bereiken, hebben we vele andere unieke inno­vaties ontwikkeld die opti­maal op elka­ar zijn afgestemd.

Verwarming met weersvoorspelling

Zorgt voor hoge besparin­gen en een opmerke­lijk feel-good kli­maat, vooral met trage vlo­erver­warm­ingssys­te­men!

Vooral bij vlo­erver­warm­ing wordt bij elk ver­warm­ing­spro­ces een enorme buffer­mas­sa ver­war­md. De warmteafvo­er is dus sterk ver­traagd. Con­trome Smart-Heat houdt daarom voort­durend reken­ing met de weersvoor­spelling en bepaalt op intel­li­gente wijze op welk moment ver­warm­ing eigen­lijk zin­vol is. Een lichte ver­lag­ing van de kamertem­per­atu­ur voor een warme lentedag bespaart geld en voorkomt onaan­ge­name overver­hit­ting van de kamers gedurende de dag.

Meer weten?

De meest geavanceerde planningsfuncties ooit voor vloerverwarming.

Ver­warm alleen wan­neer het nodig is. Ein­delijk een­voudig.

Zelfs met vlo­erver­warm­ing, nauwkeurige ver­warm­ing en ver­lag­ing op pre­cies het juiste moment bespaart veel energie! Daarom was een van onze grote doe­len vanaf het begin om de beste en gemakke­lijk­ste plan­nings­func­ties te bieden. Smart-Heat OS 6 biedt ongelooflijk krachtige mogelijkhe­den voor het plan­nen van kamertem­per­a­turen in vlo­erver­warm­ing. Alles bli­jft buitenge­woon een­voudig.

Meer infor­matie

Hydraulische balancering voor vloerverwarming die zelf wordt gemaakt. Voor de eerste keer ooit!

Met de Con­trome vlo­erver­warm­ingsregeling kan hydraulis­che bal­ancer­ing ongelooflijk een­voudig wor­den uit­gevo­erd. Dit brengt niet alleen aanzien­lijke extra besparin­gen, maar ook een 30% terug­be­tal­ing van de aankoop­pri­js van BAFA!

Financier­ing reg­istr­eren

In de houtkap­mod­ule kan de hydraulis­che bal­ancer­ing in één oogop­slag wor­den gecon­troleerd. In het geval van uitsch­i­eters, gewoon draaien op de stroom­snel­heid begren­z­er in de ver­warm­ing cir­cuit dis­trib­u­teur. Zodra alle retourzendin­gen tot 2 graden zijn, ont­vangt u een beves­tig­ing van Con­trome en ont­vangt u een 30% terug­be­tal­ing van de aankoop­pri­js van BAFA. Gegaran­deerd!

Meer infor­matie

We werken al vele jaren met een ongelooflijke focus op intel­li­gente func­ties en mod­ules om de beste vlo­erver­warm­ingsregeling te creëren. Smart Heat OS is nu zon­der twi­jfel het beste en meest inno­vatieve vlo­erver­warm­ingscon­trolesys­teem ter wereld. Tal­loze andere unieke func­ties, zoals geolo­catie,

gebruik­ers­be­heer,

spraakbes­tur­ing, vochtigheid, mes­sen­ger of back-up con­t­role. Con­trome opent nauwelijks denkbare mogelijkhe­den voor u voor!

0%
Doe-het-zelf mogelijkheid

Het installeren van Controme’s vlo­erver­warm­ing is opmerke­lijk een­voudig! Als je ooit hebt geschroefd op een lamp of een schake­laar, het is een eit­je! Anders is onze instal­latieser­vice beschik­baar.

Neem nu con­tact op met Con­trome!

Kortingsactie Smart Home vloerverwarming tot 30.09.2020

Upgrade nu naar Con­trome! Maak je ver­warm­ing nu slim!

naar de Store

U ont­vangt een 30% terug­be­tal­ing van de

BAFA als u de hydraulis­che bal­ancer­ing uitvo­ert vol­gens de door Con­trome gespeci­ficeerde pro­ce­dure. De Con­trome meth­ode wordt geac­cepteerd door de BAFA en is expli­ci­et ook mogelijk voor zelfin­stal­laties, zoals de suc­cesvolle vergelijk­ing wordt aange­toond via Smart Heat OS. U de match­ing zelf uitvo­eren. De tijd is ongeveer 1–2 uur. De han­dlei­d­ing voor hydraulis­che bal­ancer­ing is beschik­baar na het bestellen.

Aan­dacht! Voor de aankoop u zich inschri­jven voor financier­ing!

En er is ongelooflijk veel meer!

Het idee achter Con­trome is nooit veran­derd: we willen de beste ver­warm­ingsregeling creëren. We zijn voort­durend bezig met soft­ware-updates die Con­trome nog steeds beter mak­en! En het is gratis voor alle nieuwe en bestaande klanten!

Rücklaufsensoren

Rück­lauf­sen­soren erfassen sofort jede Änderung der Fuß­bo­den­tem­per­atur. Dadurch kann Con­trome einen großar­ti­gen Wohnkom­fort erzeu­gen.
mehr erfahren

Wettervorhersage

Sorgt automa­tisch dafür, dass das Haus vor einem son­ni­gen Tag weniger aufge­heizt wird.

mehr erfahren

selbstlernende Fußbodentemperatur

Selb­stler­nende Rege­lal­go­rith­men ler­nen für jede Sit­u­a­tion die opti­male Fuß­bo­den­tem­per­atur.

mehr erfahren

Heizstrategien

Maßgeschnei­derte Heizs­trate­gien entsprechend der Nutzungsart jedes Raumes sor­gen in Smart-Heat-OS für das richtige Raumk­li­ma.
mehr erfahren

statischer hydraulischer Abgleich

Hydraulis­ch­er Abgle­ich auf Knopf­druck mit dem einzi­gar­ti­gen Rück­lauftem­per­atur-Ver­fahren.
mehr erfahren

dynamischer hydraulischer Abgleich

Per­ma­nente Anpas­sung des hydraulis­chen Abgle­ichs an die aktuelle Betrieb­ssi­t­u­a­tion (nur PRO-Ver­sion).
mehr erfahren

Maximaldurchfluss Anpassung

Sorgt für viel schnellere Aufheiz-Vorgänge unter Beibehal­tung des hydraulis­chen Abgle­ichs (nur PRO-Ver­sion).

mehr erfahren

Kaminofen-Funktion

Spezielle Strate­gie für die Fuß­bo­den­heizung in Räu­men mit Kaminofen.
mehr erfahren

Heizen und Kühlen

Ins­beson­dere für Wärmepumpen: Automa­tis­che und manuelle Umschal­tung zwis­chen Heizen und Kühlen.

mehr erfahren

Genius Viewer

Der Genius-View­er zeigt zu jedem Zeit­punkt genau an, was er ger­ade für dich tut.

mehr erfahren

Die private energiespar Heizungsregelung. Es sind Ihre Daten!

Die Heizungsregelung von Con­trome ist kom­fort­a­bel von über­all aus erre­ich­bar. Alle Nutzungs­dat­en bleiben dabei immer im Haus auf dem autarken Mini-Serv­er!

Wir lieben es Smart-Heat-OS weiterzuentwickeln!

Wir bei Con­trome entwick­eln mit viel Begeis­terung und Lei­den­schaft die fortschrit­tlich­ste Heizungss­teuerung. Zusam­men freuen wir uns jeden Tag, Con­trome gemein­sam für Sie weit­erzuen­twick­eln und noch bess­er zu machen. Es ist unsere Essenz, ein dauer­haft hohes Inno­va­tion­stem­po zu fahren! Updates sind immer kosten­los und kön­nen ganz ein­fach per Klick auf Ihren Minis­erv­er geladen wer­den.

Machen Sie jetzt Ihre Heizung smart! Wir unterstützen Sie gerne!

zum Ange­bot