Verwarmingsregeling met weersvoorspelling

De over­weg­ing van de weersvoor­spelling zorgt voor een toekom­st­gerichte regel­gev­ing. Dit bespaart energie en voorkomt overver­hit­ting van ruimtes. Zo is het huis min­der ver­war­md voor een warme en zon­nige dag. Uit een onder­zoek van het Fraun­hofer Insti­tu­ut blijkt dat zelfs sys­te­men zon­der kamer­spec­i­fieke regel­gev­ing met de weersvoor­spelling tot 7% aan stookkosten kun­nen besparen.

Hoe het werkt

De weer­mod­ule houdt con­tinu de weersverwacht­ing voor uw stad in de gat­en. Als er veran­derin­gen wor­den aangekondigd, wordt iets min­der of zelfs iets meer ver­warm­ing van tevoren ver­war­md.

U de inten­siteit van het weerbes­tur­ingse­le­ment afzon­der­lijk instellen voor elke richt­ing in de instellin­gen.

Het is ook erg belan­grijk dat in het geval van een aanstaande tem­per­atu­urdal­ing iets voorver­war­md is. Het doel is om de kamertem­per­atu­ur con­stant te houden te allen tijde. Indi­en mogelijk mag er geen grote uit­slag omhoog of omlaag zijn. Als de “voorverwarm”-functie wordt gede­ac­tiveerd of te licht wordt ingesteld, loopt u het risi­co de gehele ingestelde tem­per­atu­ur hoger in te stellen, omdat de kamertem­per­atu­ur in ongun­stige gevallen her­haaldelijk sterk naar bene­den draait.

Con­trome com­penseert dus de meerder­heid van de schom­melin­gen in de kamertem­per­atu­ur veroorza­akt door veran­derin­gen in de weer­som­standighe­den, zelfs met vlo­erver­warm­ingssys­te­men. Dit zorgt voor een aanzien­lijke toe­name van het woon­com­fort en bespaart ook energie!

Het probleem:

Zon­der voor­spel­lende weers­be­heers­ing wordt het hele huis alti­jd ver­war­md van de nachtelijke verza­kking. Zelfs als de tem­per­a­turen van buiten de vol­gende dag wor­den bereikt. De kamers zijn daar­door op vele dagen volledig overver­hit.

De oplossing:

De mini-serv­er raad­pleegt per­ma­nent de weersvoor­spelling voor de locatie en houdt reken­ing met de gegevens voor opti­male con­t­role. Naast het spaar­ef­fect is dit ook een aanzien­lijke toe­name in com­fort!

  • Per­ma­nente query van de weersvoor­spelling van het inter­net.

  • Ver­warmt min­der voor een zon­nige dag.

  • Ver­warm voor in geval van aankomende buiten­tem­per­atu­urdalin­gen (bijv. zon­son­der­gang).

  • Con­fig­ureer­bare inten­siteit per kamer.

Meer infor­matie over het weer

Die private energiespar Heizungsregelung. Es sind Ihre Daten!

Die Heizungsregelung von Con­trome ist kom­fort­a­bel von über­all aus erre­ich­bar. Alle Nutzungs­dat­en bleiben dabei immer im Haus auf dem autarken Mini-Serv­er!

Wir lieben es Smart-Heat-OS weiterzuentwickeln!

Wir bei Con­trome entwick­eln mit viel Begeis­terung und Lei­den­schaft die fortschrit­tlich­ste Heizungss­teuerung. Zusam­men freuen wir uns jeden Tag, Con­trome gemein­sam für Sie weit­erzuen­twick­eln und noch bess­er zu machen. Es ist unsere Essenz, ein dauer­haft hohes Inno­va­tion­stem­po zu fahren! Updates sind immer kosten­los und kön­nen ganz ein­fach per Klick auf Ihren Minis­erv­er geladen wer­den.

Machen Sie jetzt Ihre Heizung smart! Wir unterstützen Sie gerne!

zum Ange­bot