De krachtigste functies voor het plannen van kamertemperaturen aller tijden.

Ver­warm elke kamer alleen wan­neer dat nodig is. Makke­lijk­er dan ooit. Met veruit het krachtig­ste ver­warm­ing­spro­gram­ma en kalen­der­func­ties voor het plan­nen van kamertem­per­a­turen, definieert Smart-Heat OS een nieuw niveau in het beheer van kamertem­per­a­turen in het slimme huis.

Niets bespaart zoveel energie in het slimme huis als nauwkeurige ver­warm­ing en het ver­la­gen van de kamertem­per­atu­ur op pre­cies het juiste moment. Daarom was een van onze grote doe­len vanaf het begin om de beste en gemakke­lijk­ste plan­nings­func­ties voor kamertem­per­atu­ur te bieden. Tegelijk­er­ti­jd moet hand­matige inter­ven­tie uit­zon­der­lijk een­voudig zijn zon­der afbreuk te doen aan de pro­gram­mer­ing van de regelvol­go­rde. Dit alles met een rev­o­lu­tion­aire kwaliteitscon­t­role. Warm zo snel mogelijk op om zo laat mogelijk met de ver­warm­ings­fase te kun­nen begin­nen. Nauwkeurig bereiken van de tem­per­atu­ur en ver­vol­gens zijdezachte werk­ing voor een opti­maal feel-good kli­maat. Met Smart Heat OS 6 hebben we dit op een indruk­wekkende manier bereikt.

Plan kamertemperatuur voor het hele huis. Sneller dan ooit.

Temperatuurscènes en verwarmingsprogramma

Con­trome hanteert een unieke benader­ing van ruimtelijke tem­per­atu­ur­plan­ning, waar­door u geen tem­per­atu­ur­plan voor elke kamer apart hoeft te mak­en. Elke tem­per­atu­urscène kan in elke kamer wor­den geac­tiveerd en gede­ac­tiveerd. Dit betekent dat elke gewen­ste plan­ning kan wor­den uit­gevo­erd met slechts één ver­warm­ing­spro­gram­ma.

Tem­per­atu­urscènes

Elke tem­per­atu­ur scène slaat een com­plete set van kamertem­per­a­turen. Wan­neer de scène wordt aangeroepen (hand­matig of automa­tisch), veran­dert er een actie, een willekeurig aan­tal kamers in het slimme huis.

Meer details over tem­per­atu­urscènes

Ver­warm­ing­spro­gram­ma

In elk huishouden is er zoi­ets als een nor­male pro­ce­dure. Dus, bij wijze van spreken, een “nor­male week”. Dit is pre­cies wat het ver­warm­ing­spro­gram­ma verte­gen­wo­ordigt, waar­bij het elke dag automa­tisch de juiste kamertem­per­atu­ur op het juiste moment activeert.

Meer infor­matie over het ver­warm­ing­spro­gram­ma

Kamertemperatuur kalender met onbeperkte datum en tijdsbereik.

Flexibiliteit plannen in het slimme huis is alles.

Wat is het beste weke­lijkse ver­warm­ing­spro­gram­ma in het slimme huis als u wijzigin­gen in de regel­stroom niet gemakke­lijk plan­nen? Met de kalen­der­func­ties in Smart Heat OS u op voor­hand gemakke­lijk kamertem­per­atu­ur plan­nen. Het ver­warm­ing­spro­gram­ma wordt dan onder­bro­ken zolang de agen­da-items actief zijn. En dat is nog niet alles! De kalen­der kan ook verschuivingen/correcties of her­haalde ver­meldin­gen inschake­len op definieer­bare dagen van de week. Waar en wan­neer je het wilt.

Meer infor­matie

Slimme verwarming in het slimme huis betekent nauwkeurige verwarming.

Smart-Heat OS ver­warmt pre­cies. Het con­troleert per­ma­nent de kamertem­per­atu­ur plan­ning voor de komende 24 uur in elke kamer en berekent wan­neer de ver­warm­ings­fase moet wor­den ges­tart. De feel-good tem­per­atu­ur wordt dus alti­jd bereikt op het gewen­ste moment.

Verkri­jg­baar vanaf Q4/2020!

Grepen op elk gewenst moment handmatig in. Altijd en overal.

Je bent een beet­je koud­er vanavond, dus je wilt de kachel een beet­je hoger dan nor­maal? Tijdelijke aan­passin­gen zijn ongelooflijk een­voudig in Smart-Heat OS. Stel een­voudig alle wijzigin­gen in de hand­matige modus in en de wijzigin­gen zijn slechts tijdelijk van toepass­ing. Daar­na schakelt Smart-Heat-OS terug naar de automa­tis­che ver­warm­ingsmodus.

Meer infor­matie

Het gaspedaal voor uw verwarming in het smart home. Tot slot een koppeling tussen het individuele kamercontrolesysteem en de warmtegenerator!

Smart-Heat bepaalt con­tinu de warmte­be­hoefte van alle ruimtes en past de doorstro­ming­stem­per­atu­ur daarop aan. Tij­dens de ver­warm­ings­fase geeft dit de warmte­gen­er­a­tor het juiste gas. Dit bespaart een buitenge­wone hoeveel­heid energie, omdat het kan wor­den ges­tart met het opwar­men veel lat­er. Zodra de kamers zijn tem­per­atu­ur-instelling, de lood­tem­per­atu­ur wordt ver­laagd en een opmerke­lijk soe­pele werk­ing sets in, zor­gen voor een opti­male feel-good kli­maat.

Meer infor­matie

Die private energiespar Heizungsregelung. Es sind Ihre Daten!

Die Heizungsregelung von Con­trome ist kom­fort­a­bel von über­all aus erre­ich­bar. Alle Nutzungs­dat­en bleiben dabei immer im Haus auf dem autarken Mini-Serv­er!

Wir lieben es Smart-Heat-OS weiterzuentwickeln!

Wir bei Con­trome entwick­eln mit viel Begeis­terung und Lei­den­schaft die fortschrit­tlich­ste Heizungss­teuerung. Zusam­men freuen wir uns jeden Tag, Con­trome gemein­sam für Sie weit­erzuen­twick­eln und noch bess­er zu machen. Es ist unsere Essenz, ein dauer­haft hohes Inno­va­tion­stem­po zu fahren! Updates sind immer kosten­los und kön­nen ganz ein­fach per Klick auf Ihren Minis­erv­er geladen wer­den.

Machen Sie jetzt Ihre Heizung smart! Wir unterstützen Sie gerne!

zum Ange­bot